Obchodní podmínky

Obchodní podmínky E-shopu Sowiloesoterico

Tyto obchodní podmínky platí pro internetové obchody provozované Jitkou Novotnou, IČ 69483264, zapsané v Živnostenském rejstříku Praha 9, s místem podnikání Chotěšovská 700, Praha 9

 

 1. 1. Úvodní ustanovení

 

1.1.  Tyto obchodní podmínky blíže upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem tohoto internetového obchodu – Jitkou Novotnou, IČ 69483264, zapsané v Živnostenském rejstříku Praha 9 (dále jen prodávajícím) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vily-draci-andele.cz.

1.2.  Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěných na adrese www.vily-draci-andele.cz (dále jen web) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. 2. Uživatelský účet

2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen uživatelský účet). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Objednávání zboží může kupující provádět také bez registrace přímo z webu obchodu.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené ve svém uživatelském účtu je kupující povinen aktualizovat při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím.

2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek.

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu nutné údržby webových stránek e-shopu.

 

 1. 3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.  Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, včetně cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálních podmínek. Všechny nabídky prodeje zboží na webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající nemá za povinnost uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.

3.2.  Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech souvisejících s distribucí zboží – zejména balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze pro dodávky doručované na území ČR.

3.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových  stránkách obchodu. Tento formulář obsahuje informace zejména o objednávaném zboží, způsobu úhrady a doručení a nákladech spojených s distribucí zboží (dále jen objednávka).

3.4.  Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu její přijetí elektronickou cestou na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávají je oprávněn požádat kupujícího o další potvrzení objednávky telefonicky či písemně.

3.5.  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku doručení přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, o čemž je kupující informován elektronickou cestou na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

3.6.  Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména v případech, kdy kupující již dříve porušil kupní smlouvu či obchodní podmínky.

3.7.  Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních kanálů při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s použitím elektronických komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy (internetové připojení, atp.) si kupující hradí sám.

 

 1. 4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.  Cenu zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy lze uhradit následujícími způsoby :

–          v hotovosti v provozovně prodávajícího při převzetí zboží,

–          v hotovosti na dobírku,

–          bezhotovostním převodem na účet prodávajícího

4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu též náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle kupní smlouvy.

4.3.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky přidělené prodávajícím objednávce kupujícího při jejím přijetí. V případě bezhotovostní platby se úhradou rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. 3.4. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.  Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad (fakturu či jednoduchý daňový doklad) na přijatou úhradu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající může vystavený daňový doklad zaslat kupujícímu elektronickou cestou na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 

 1. 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění všech pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího.

5.2.  Nejde-li o případ uvedený v bodu 5.1. obchodních podmínek, či jiný případ kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit , má kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek se kuoní smlouva ruší v celém rozsahu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v nepoškozeném původním obalu.

5.4.  Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím dle bodu 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména zda není poškozeno či opotřebeno.

5.5.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle bodu 5.4. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající také může vrátit kupní cenu v hotovosti již při osobním vrácení zboží kupujícím.

5.6.  Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu právo na náhradu škody, jež mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

 1. 6. Přeprava a dodání zboží

6.1.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující veškerá rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.  Je-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat celý poplatek za dodání a odstoupit od kupní smlouvy.

6.3.  V případě, že je z důvodu překážek na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese veškeré náklady spojené s opakovaným doručením či jiným způsobem kupující.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu přepravce, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

 1. 7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy – zejména Občanským zákoníkem.

7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem či jeho zástupcem popisované, na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství a míře a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.  V případě, že věc při převzetí zboží není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.4.  Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

7.5.  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Náchodská 139, Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 1. 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.  Zboží je majetkem prodávajícího až do jeho uhrazení.

8.2.  Kupující bere na vědomí, že veškeré programové vybavení a další součásti tvořící web obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu či třetím osobám mohla umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webu obchodu.

8.3.  Kupující není oprávněn při využívání webu obchodu používat programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webu obchodu. Web obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

8.4.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.

8.5.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu obchodu nebo v důsledku užití webu obchodu v rozporu s jeho určením.

 

 1. 9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

9.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů :

–          jméno

–          adresa bydliště

–          identifikační číslo a daňové identifikační číslo

–          adresa elektronické pošty

–          telefonní číslo

(dále jen osobní data)

9.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních dat prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu s pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.  Zpracováním osobních dat kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní data prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávána třetím osobám.

9.5.  Osobní data budou zpracována po dobu neurčitou. Osobní data budou zpracovávána v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních dat, které je  v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní data nepřesná s ohledem na účel jejich zpracování, může :

–          kupující prodávajícího nebo zpracovatele požádat o vysvětlení

–          kupující požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních dat. Je-li žádost kupujícího oprávněná, prodávající nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti kupujícího, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.8.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních dat, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

9.9.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami či obchodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. 10. Doručování

10.1.         Jestliže nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Kupujícímu je výše uvedené doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.         Zpráva je doručena :

–          v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,

–          v případě doručování osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, převzetím zásilky adresátem,

–          v případě doručování osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,

–          v případě doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u poskytovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. 11. Závěrečná ustanovení

11.1.         Pokud vztah související s užitím webu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.         Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.         Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.         Kontaktní údaje prodávajícího : Jitka Novotná

–          adresa pro doručování : Chotěšovská 700, 190 00 Praha 9,

–          adresa elektronické pošty : info@vily-draci-andele.cz

–          telefon : +420 722 081 272

–          číslo účtu: 5781137036/5500